HOME | Ethische Code | Mijn Gastenboek | CONTACT

Ondergetekende ethische code.Art: 01. Het hoofddoel is, HYPNOSE te zuiveren van fabeltjes, fictie, onwaarheden, misbruik en bedrog, en op deze basis mensen te helpen!

Art: 02. Het bevorderen van een positief gebruik ervan, door het kaf van het koren te helpen scheiden, zowel onder de moderne Hypnose, de medische, de traditionele, en de showhypnose!

Art: 03. Wij houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam, naar het holistisch mensenbeeld, en respect voor een ander steeds in het hoogste vaandel te houden, en voorop alles te stellen!

Art: 04. Wij zullen steeds trachten het eigen bewustzijn van de cli?nt bij een eventuele hypnosebegeleiding te betrekken, om zo het verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren, en het zelf regulerend systeem van zijn geest en lichaam, optimaal te laten functioneren!

Art: 05. Wij trachten de samenwerking met alle hypnotiseurs, zowel traditionele, moderne, of medische therapeuten te bevorderen, in het belang van de mensheid!

Art: 06. De vrije keuze van hun cli?nten moet voorop staan, en gerespecteerd worden in alle opzichten en omstandigheden!

Art: 07. Wij verplichten zich tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie, verkregen uit individuele sessies.

Art: 08. Wij respecteren dan ook steeds de van kracht zijnde wetgeving, inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken.

Art: 09. Wij dragen er doorlopend zorg voor, dat alles wat verband houd met Hypnose, op een correcte manier bekendheid gegeven wordt, en zullen alles in het werk stellen wat mogelijk is om het woord, HYPNOSE in ere te houden, en daar geen andere bedekte namen voor te gebruiken, of daarmee samen te werken!

Art: 10. Wij leggen er de nadruk op dat wij de reguliere geneeskunde als basis beschouwen van de gezondheidszorg, en dat onze leden niet gemachtigd zijn om diagnoses te stellen, of conclusies te trekken uit door medici gestelde diagnose !

Art: 11. Indien een medische diagnose, erg twijfelachtig zou blijken te zijn, of wij bewezen fouten of misbruiken zouden ontdekken, zullen wij de betrokken medici hiervan eerst op de hoogte brengen, of de orde van geneesheren hiervan zo gauw als mogelijk op de hoogte brengen.

Art: 12. Zo voeren wij in geen ?nkel opzicht, enige medische handeling uit, tenzij iemand daar een wettelijke toelating, verplichting, of wettelijk erkend diploma voor heeft.

Art: 13. De eventueel door onze leden verzorgde therapie?n zijn uitsluitend aanvullend, en vervangen geen medisch voorgeschreven behandelingen of medicatie's, samenwerking kan wel wenselijk zijn.

Art: 14. Wij verbinden ons ertoe, geen placebo, of andere kwak producten te verkopen, van gelijk welke aard of oorsprong dan ook!

Art: 15. Op het einde van een hypnosebegeleiding van een persoon, hoe zwak de hypnose ook mag zijn geweest, verbinden wij ons ertoe deze volledig onafhankelijk te maken van de stem, klank, teken, en van de begeleider, als persoon op zichzelf !

Art: 16. Wij zullen gelijk welk misbruik van hypnose, gelijk van welke aard dan ook, eerst gezamenlijk onderzoeken, en bij duidelijk bewijs of voldoende getuigenissen, onmiddellijk uitsluiten uit onze vereniging, en aangeven bij de bevoegde instanties!

Art: 17. Wij beschouwen echte publieke hypnose, wat echt gebruikt wordt voor een show, als krenkend, en zullen alles in het werk stellen om dit misbruik te bewijzen, na een tweede aanmaning van betrokkene, dit desnoods aan te geven aan bevoegde instanties.

Art: 18. Lezingen, voordrachten en demonstraties, kunnen opvoedend zijn, en klaarheid brengen voor de mensheid, op voorwaarde dat er geen showelement bij te pas komt, en dat er een duidelijk verschil wordt aangetoond, en gemaakt wordt.

Art: 19. Showhypnose kan,.. zoals in een circus, indien hier geen echte hypnose van iemand uit het publiek bij te pas komt, en de 'zogenaamde' gehypnotiseerde 'heel duidelijk' een gespeelde assistent(te) is, van de showgever !

Art: 20. Wij zijn loyaal steunend, en rechtvaardig tegenover, eerlijke collega's, en medici.


Herzien en goedgekeurd: 12- Mei - 2009
Wordt opnieuw bijgewerkt: in 2010

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valide CSS!

Copyright © 2009 - 2010